Accessibility Tools

ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring Center
ข่าวสารและกิจกรรม
image

EMC

ศย 029/ว 26 (ป) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยimage

image เอกสารแนบ