Accessibility Tools

ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring Center
News
ศย 029/ว942 ขอความร่วมมือแจ้งและกำชับจำเลยให้ชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับต้น” (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักงานศาลยุติธรรม พิมพ์ประกาศนียบัตร โครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” ครั้งที่ 5 ศย 029/ว158 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 การดำเนินโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว ระยะที่ 6
หนังสือเวียน