Accessibility Tools

ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring Center
News
ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานเจ้าหน้าที่ส่วนบริการประชาชนฯให้ปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากข้อเท้าของผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำ ศย 029/ว187 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว" ครั้งที่ 1,3,4 และ 5 ศย 029/ว14 ลงวันที่ 4 มกราคม 2567 ขอเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว" ศย 029/ว942 ขอความร่วมมือแจ้งและกำชับจำเลยให้ชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับต้น” (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักงานศาลยุติธรรม
หนังสือเวียน