Accessibility Tools

ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring Center
News
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขอติดตั้ง เปลี่ยน หรือปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบควบคุมติดตามฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” ครั้งที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพรองรับและสนับสนุนการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับต้น” (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นายสถาพร วิสาพรหม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพรองรับและสนับสนุนการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายภัฏ วิภูมิรพี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพรองรับและสนับสนุนการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว
หนังสือเวียน