Accessibility Tools

ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring Center
ข่าวสารและกิจกรรม
image

EMC

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับต้น” (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักงานศาลยุติธรรมimage