ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว
Electronic Monitoring

image

EMC

คณะกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์