ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring

image

EMC

คณะกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์