ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring
News
การส่งเสริมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (EM) โครงการอบรมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและจัดทำระบบ การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Software Management) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว" (166 ศาลที่เข้าร่วมโครงการ EM) ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562
หนังสือเวียน