ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring
News
สำรวจมาตรการในการจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รักษาความปลอดภัย การสำรวจความพึงพอใจและความเหมาะสมของการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ๖Electronic Monitoring) ระยะที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว" การส่งเสริมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (EM)
หนังสือเวียน