ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว
Electronic Monitoring
News
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว" (166 ศาลที่เข้าร่วมโครงการ EM) ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ ตามโครงการระยะที่ ๒ (GEN II) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมืองและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงาน รองประธานศาลอุทธรณ์ และคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน