ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring
News
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” ศย 029/ว231 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 การดำเนินโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว ระยะที่ 4 ศย 029/ว240 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 สำรวจความพึงพอใจและความเหมาะสมของการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยตัวชั่วคราว (Electronic Monitoring) ระยะที่ 3 ศย 029/ว126 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรการในการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ในการปล่อยตัวชั่วคราว สำรวจมาตรการในการจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
หนังสือเวียน