ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring
News
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว" (166 ศาลที่เข้าร่วมโครงการ EM) ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ ตามโครงการระยะที่ ๒ (GEN II) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว”
หนังสือเวียน