Accessibility Tools

ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring Center
ข่าวสารและกิจกรรม
image

EMC

ศย029/ว30 (ป) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยimage

image เอกสารแนบ